Ringmærkning af havørneunger 2014

Unger på reden

Unger på reden. Foto: Erik P Nielsen

Den 12. juni 2014 blev der for 5. år i træk ringmærket en ny generation af havørne i Det Midtjyske Søhøjland.

Havørneparret havde i år fravalgt redetræet fra 2013 og genanvendt reden fra 2012. Årsagen til dette skyldes formentlig, at den gamle ynglehan, som på besynderlig vis forsvandt i 2013, nu er tilbage som ynglefugl i området. Hvad der er hændt sidste års ynglehan er uvist, men ifølge eksperter sker det ofte, at der bygges en ny rede, når der indfinder sig en ny mage. Som følge af den “nye” redes placering var det, ynglesæsonen igennem, stort set umuligt at observere aktiviteterne ved redetræet.

Den 21. april blev der blev for første gang observeret en ad. fugl medbringende føde til reden og at der således måtte være yngel i denne.
Det var derfor med nogen spænding vores erfarne ringmærkere entrede redetræet, der viste sig at rumme 2 unger. Hunnen, der er identisk med ynglehunnen siden 2010, har således opfostret i alt 9 havørneunger.

Vejningen og målingen af ungen viste, at disse var hhv. 52 og 54 dage gamle og begge af hunkøn og vejede på mærkningsdagen hhv. 4650 og 4350 gram. Ungerne fik en ZM ring med nummerkode på højre ben og årets farve på venstre ben. Ringmærkningen forløb uden problemer og ungerne opførte sig utroligt rolige under hele processen. Vurderet ud fra ungens alder på ringmærningstidspunktet må klækning have fundet sted den 19. april. Hvis man regner med en gennemsnitlig rugetid på ca. 38 dage, må æglægning være sket omkring den 11. marts.

Den “nye” rede er anlagt i en ca. 80 år gammel douglasgran i ca. 27 meters højde. Reden blev desværre ikke opmålt i år, men fremstår, på trods af tilført redemateriale, i omtrent samme dimension som det var tilfældet i 2012, hvor reden blev opmålt til 130 cm x 160 cm og med en højde på 80 cm. Ikke nogen imponerende størrelse, men anvendelig til formålet. Samtidig blev der indsamlet bytterester og fjer til senere dna-analyse.
Vores observationer tyder på, at havørnereden med stor sandsynlighed, er tyvstjålet fra områdets ravnepar, som også i 2010 blev tvunget fra ”hus og hjem” hvorefter havørneparret brugte ravnereden som fundament til deres redebygning. Det samme synes at være tilfældet i år.

Som det var tilfældet sidste år, blev der i samarbejde med skovejeren og de kommunale myndigheder oprettet en færdselsfri beskyttelseszone omkring reden. Beskyttelseszonen blev afmærket med officielle skilte, som tydeligt gør opmærksom på adgangsforbudet og baggrunden herfor. Derudover blev der iværksat en løbende overvågning af reden m.h.p., at følge udviklingen. Alt tyder på, at beskyttelseszonen og skiltningen overvejende er blevet respekteret. Dog er vi bekendt med, at uvedkommende, på trods af skiltningen, har været inde i redebevoksningen i yngletiden. Desværre findes der fortsat fuglekiggere og/eller fotografer som synes at være af den opfattelse, at netop de ikke er omfattet af skiltningen.

På vegne af Projekt Ørn
Bo Ryge Sørensen

Dette indlæg blev udgivet i Fugle. Bogmærk permalinket.