Kan du lide fugle og natur, og vil du gerne ud med andre og lære mere om fuglene? - Så er Ørneklubben lige sagen for dig!

Ørneklubben er for børn og unge mellem 6 og 12 år. 

Som nyt medlem af Ørneklubben modtager du en sej velkomstpakke, som bl.a. indeholder en kikkert og en ørneklub t-shirt, så du er bedre klædt på til at udforske naturen - enten derhjemme eller med Ørneklubben.

Ringmaerkning ved Brabrand SoeSe mere om Ørneklubben og hvordan du indmelder dig KLIK HER

Årshjul for Ørneklubben i Østjylland:

Ørnens dag:  Sidste søndag i februar.
Forår:              Naturhistorisk museum
Sommer:       Egå engsø lø. 9/9 til sø. 10/9-23
Sommer:       Natursamarbejdet Sølyst Brabrand sø
Efterår:          Ringmærkning ved Brabrand sø 24/9-23 - Bemærk ændret dato
Vinter:            Skovfugle Silkeborgskovene

Turledere:
John Nielsen Schmidt: Kirkeugle1(a)gmail.com
Ole Bøgh Vinther

Gratis undervisning i fugle lokalt på skoler i Århus:  KLIK HERVil du være med ved sommertællingen?

Brug to timer i starten af august og vær med til at lave den første nationale tælling af de grågæs, der yngler i Danmark

 • Aarhus Universitet koordinerer en unik undersøgelse, der har til formål at få estimeret den danske ynglebestand af grågæs
 • Vi har brug for at så mange naturinteresserede som muligt deltager og rækker især ud til fugleinteresserede og jægere
 • Hvis du har to timer i starten af august kan du bidrage
 • Vi beder dig om at tælle gæs ved en sø eller mose nær ved din bopæl. Vi vælger lokaliteten sammen
 • Du skal bruge et par timer i felten og fem minutter til at rapportere, hvad du ser

Læs mere KLIK HER og HER

Projektpuljen:

DOF Østjylland giver i visse år tilskud til støtte for projekter i området til gavn for fuglene.

Hvis du en god ide til et projekt, du gerne vil yde en indsats for, har du derfor mulighed for at få dine udgifter, eller en del deraf, dækket af denne pulje.

Projektet skal opfylde følgende kriterier:

 1. Projektet skal være i overensstemmelse med DOF Østjyllands formålsparagraf, som vedtaget i vedtægterne:

  "DOF Østjylland er oprettet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for at fremme foreningens formål lokalt. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse.

  DOF arbejder i Danmark og internationalt for:
  • formidling af fugleoplevelser i naturen
  • indsamling og udbredelse af viden om fugle
  • beskyttelse af fugle og forbedring af deres levestede
  • medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter”
 1. Tilskud kan søges af DOF-medlemmer tilknyttet lokalafdelingen DOF Østjylland.
 2. Projekter skal primært finde sted indenfor lokalafdelingens område.
 3. En rapport over projektets forløb forventes leveret til indrykning på foreningens hjemmeside, alternativt forventes en præsentation af projektet på anden måde.

Eksempler på projekter der kunne tænkes gennemført med støtte fra denne pulje kunne være:

 • Udgivelse af rapport fra en udvalgt fuglelokalitet.
 • Kortlægning af ynglelokaliteter for en udvalgt art, herunder tilskud til kørsel.
 • Gennemførelse af træk- eller ynglefugletællinger på en lokalitet hvortil der kræves særlig transport (f.eks. Anholt eller Hjelm).
 • Anlæggelse eller forbedring af sti til en fuglelokalitet.
 • Opførelse af skjul
 • Opsætning af skilte eller plakater i forbindelse med en fuglelokalitet.
 • Oprensning og bortkørsel af affald fra en fuglelokalitet.
 • Beplantning eller rydning af opvækst.
 • Opsættelse af ynglekasser.

Der er sikkert mange andre muligheder, men husk at nogle muligvis kan kræve tilladelse fra kommune eller anden myndighed. Lokalbestyrelsen kan evt. være behjælpelig hermed.

Ansøgning skal ske skriftligt og tildeling/afslag meddeles skriftligt. Ansøgning skal indeholde et simpelt budget for det projekt, der søges til. Udbetaling sker på baggrund af bilag for faktiske afholdte udgifter.

Vi vil lægge vægt på at støtte projekter, der indeholder elementer af formidling til offentligheden af fuglene og DOF. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge blandt de indsendte ansøgninger og til at afvise alle ansøgninger.

Ansøgning skal ske til DOF Østjylland, enten til formanden eller kassereren, gerne pr. e-mail. Ansøgninger kan indsendes løbende gennem hele regnskabsåret, og beslutning om bevilling af evt. tilskud tages af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen af ansøgningen, dog tidligst 14 dage efter modtagelsen af denne.

Titel Forfatter Dato for publicering   Beskrivelse
Fuglelivet i 5 parker i Århus 1998 Peter Lange 01-01-1999   Resultater fra en undersøgelse, sammenstillet af Peter Lange
Polensturen, maj 2004 DOF Østjylland 01-06-2004   Turrapport fra DOF Østjylland stortur til Østpolen 24. – 31. maj 2004
Pilotprojekt Nationalpark Mols, dec. 2004 Peter Lange 01-01-2005   Oversigt over fugle og fuglelokaliteter i undersøgelsesområdet, Sammenstillet af Peter Lange med bidrag fra Jens P. Lomholt & Lars P. Johansson
Træløber i Østjylland Kurt Strebel 09-04-2009   Forekomst, adfærd og feltbestemmelse af Træløber og Korttået Træløber i Østjylland
Med DOF Østjylland til Vejlerne Ole Jensen 05-10-2009   Turrapport fra DOF Østjylland tur til Vejlerne 20. september 2009
Danmarks ældste gærdesmutte Morten Jenrich Hansen 30-10-2009   Gærdesmutte ringmærket ved Brabrand sø har sat ny dansk aldersrekord blandt ringmærkede gærdesmutter
Godt nyt for kirkeuglen – måske Peter Hjeds 07-11-2009   Den mindste ugle herhjemme, Kirkeuglen, er i fare for at uddø, så nu skal 2,1 million kroner være med til at redde den sjældne fugl.
Perleugler i Østjylland Andreas Winding 27-12-2009   2009 blev året, hvor der igen blev fundet en syngende perleugle i Østjylland, faktisk endda med hvad der må formodes at være en mage.
Rød Glente i Østjylland Peter Hjeds 11-03-2010   Vi har igennem de seneste fem år oplevet en stadig stigende bestand af røde glenter især omkring byerne Hadsten, Hammel, Vissing, Laurbjerg og Ødum.
Bramgåsen Branta leucopsis i Østjylland Henning Ettrup 02-06-2010   Forekomst af Bramgæs i ØstjyllandTurrapport fra Tranetur til Väster Götaland
Beretning Tranetur 2010 Kurt Strebel 20-09-2010   Turraport fra DOF Østjyllands Tranetur til Väster Götaland og Hornborgasjön i Sverige i påsken 2010, de 1.-3. april
Rovfuglekurset i Grenaa Inger F. Jensen 10-05-2011   Rapport fra rovfuglekursus i Grenå 8.-9. april 2011 med Klaus Malling Olsen
Ringmærkning af havørneunger i Søhøjlandet 2011 Bo Ryge Sørensen 26-06-2011   Den 3. juni 2011 blev de første havørneunger nogensinde, ringmærket i Det Midtjyske Søhøjland.
Duehøg angriber Fiskejhejre Peter Lange 13-12-2011   En foto-reportage af Duehøg der angriber en Fiskehejre på Salten Langsø
Nye regler for vandscooter sejlads Peter Lange 02-03-2012   Regler og begrænsninger for sejlads ved Vandscootere
Bemærkninger til Aarhus byrådsmøde sag 10-20120328 Morten Jenrich Hansen 31-03-2012   Bemærkninger fra DOF-Østjylland til Aarhus byråds behandling af forslag om indførelse af en ”Fuglestrategi”, Sag 10 på byrådsmøde d. 28. marts 2012.
Jagttiden på Ringduen - en opfordring Henning Ettrup 25-04-2012   Beslutninger om forvaltning af arter bør tages på et oplyst grundlag. Det mener ornitologer og det mener jægere.
Ringmærkning af havørne Bo Ryge Sørensen 26-07-2012   Den 15. juni 2012 blev der igen ringmærket en ny generation af havørneunger i Det Midtjyske Søhøjland.
Ølandsturen 2012 - i glimt Steen Larsen 03-08-2012   En foto-reportage fra DOF Østjylland tur til Öland 31.maj - 3. juni 2012
Oplevelser op DOF Østjyllands 40 års jubilæumstur Lars Søgaard-Jensen 09-08-2012   Rapport fra DOF Østjyllands 40-års jubilæumstur rundt i lokalområdet.
Artikel Ella Adelholt Jørgen Ballegaard 16-08-2012   En fortælling om Ella Adelholt (1902-1963), aktiv omkring moderniseringen af Dansk Ornitologisk Forening og dannelsen af Natur og Ungdom. Indsamlede op opmålte ca. 3000 fuglebrystben.
Beretning fra tårnenes dag 19.august 2012 - Egå Engsø Kurt Strebel 12-09-2012   Reportage fra forløbet af en "Tårnenes Dag" ved Egå Engsø d. 19.august 2012
Hvordan man ikke opfører sig som DOF-medlem Bo Ryge Sørensen 13-10-2012   Lidt om hvordan man ikke skal opføre sig som DOF-medelem
Indvielse af Værum ø-enge Lars Tom-Petersen 27-10-2012   En reportage fra invielsen af nyt vådområde ved Værum Enge ved Gudenåen, d. 26.oktober 2012
Filsø og Skjern Å Enge 1. juni Lars Søgaard-Jensen 06-06-2013   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Filsø og Skjern Å Enge d. 1.juni 2013
Ringmærkning af havørneunge - 4.år i træk Bo Ryge Sørensen 12-06-2013   Den 31. maj 2013 blev der for 4. år i træk ringmærket en ny generation af havørne i Det Midjyske Søhøjland
Vejlerne & Bulbjerg - 12. oktober 2013 Nick Wrigley 19-11-2013   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Vejlerne og Bulbjerg d. 12.oktober 2013
Lille Vildmose - 9.november 2013 Nick Wrigley 19-11-2013   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Lille Vildmose d. 9.november 2013
GPS-registrering af sortspættetræer og rovfuglereder Bo Ryge Sørensen 23-12-2013   Kortlægning af de sjældne og ekstra hensynskrævende fuglearter på Naturstyrelsen arealer.
Lidt om færdsel i naturen Ole Jensen 24-03-2014   Lidt om regler, og hvad man må og ikke må, når man færdes i naturen.
Tur til Sdr. Jylland – lørdag d. 10. maj 2014 Inger F. Jensen 12-05-2014   Turraport fra DOF Østjyllands tur til Sønderjylland d. 10.maj 2014
Ringmærkning af havørneunger 2014 Bo Ryge Sørensen 25-06-2014   Den 12. juni 2014 blev der for 5. år i træk ringmærket en ny generation af havørne i Det Midtjyske Søhøjland.
GPS-registrering på Naturstyrelsen, Søhøjlandets skovarealer Bo Ryge Sørensen 26-11-2014   GPS-projektet omfatter en kortlægning af ynglelokaliteter og redetræer for udvalgte arter som sortspætte, huldue, nøddekrige, perleugle, st. hornugle, musvåge, hvepsevåge, duehøg, rød glente, fiskeørn og havørn på Naturstyrelsen, Søhøjlandets arealer
Rørhøg i Østjylland Jørgen Terp Laursen 15-03-2015   Rørhøgbestanden (Circus aeruginosus) i Østjylland 1999-2012 – sammenholdt med bestandsudviklingen i Danmark
Gyldensteen Strand og Johannes Larsen Museet – 11. april 2015 Inger F. Jensen 19-04-2015   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Gyldensteen Strand og Johannes Larsen Museet d. 11. april 2015
Havørneparret i Det Midtjyske Søhøjland Bo Ryge Sørensen 16-08-2015   For 6. år i træk er er en ny generation af havørne fløjet fra reden i Det Midtjyske Søhøjland.
GPS-registrering af redetræer med sjældne og hensynskrævende fuglearter Bo Ryge Sørensen 14-07-2016   GPS-registrering af særligt værdifulde træer på Naturstyrelsen, Søhøjlandets og Salten Langsø Skovadministrations arealer.
Tur til Sønderjylland og Nordfriesland 5. – 6. maj Lis Eriksen og Helge Mølbach Sørensen 08-08-2016   Turrapport fra DOF Østjyllands tur til Sønderjylland og Nordfriesland 5. – 6. maj 2016
Rapport fra Falsterbotur 8.-11. september 2016 Svend Bank Adreasen 22-10-2016   Rapport fra en 4-dags tur til Falsterbo i Sverige med undervisning af Klaus Malling Olsen, d. 8.-11. september 2016
Redekasser på Naturstyrelsen Søhøjlandets arealer Bo Ryge Sørensen 19-03-2017   En fortælling  om opsætning af 40 redekasser til perleugle, 10 redekasser til vendehals og 4 natugle kasser i 2015-16
Optælling af måger og terner på Anholt 2017 Henning Ettrup 25-10-2017   En rapport om resultaterne fra en optælling mågerne og ternerne på Anholt i 2017
Sponsering af falkekasse Peter Thomsen 28-03-2018   Fortælling om opsætning af en falkekasse på en golfbane
Ugler mod rotter Bo Ryge Sørensen 11-01-2019   I Silkeborg Kommune tager man nye og mere miljøvenlige midler i brug i kampen mod rotter!
CES Ringmærkning ved Brabrand Sø 2006-2019 Henning Ettrup og Morten Jenrich Hansen 16-04-2019   Der er foretaget CES ringmærkning ved Brabrand Sø siden 2006, og data herfra er tidligere behandlet i oversigtsartikler (f.eks. Ettrup et.al 2007a, 2007b og 2014a), eller i specialartikler (Ettrup et.al 2014b). Denne rapport er en opdatering af rapporten fra 2017 af det indsamlede CES-materiale, og dækker således perioden 2006-2018
DOF Østjylland 1972-2022 Peter Thomsen 25-01-2023   Tekst og billeder fra lokalafdelingens første 50 år