DOF Østjylland vurderer at fuglestationerne er en vigtig del af DOF’s arbejde, og at unge medlemmers ophold på disse er af stor betydning for understøttelse af dette arbejde, samt et vigtigt element i rekruttering og undervisning af unge medlemmer.

DOF Østjylland har derfor i deres regnskab hensat et beløb til finansiering af ungdomsmedlemmers ophold på fuglestationerne, et beløb som også vil kunne stilles til rådighed for de øvrige lokalafdelinger, specielt for de mindre formuende lokalafdelinger.

Lokale ansøgere prioriteres, men alle lokalafdelinger indbydes til at ansøge DOF Østjylland om tilskud til at sende deres ungdomsmedlemmer af DOF på et ophold på en af fuglestationerne, med det formål at indgå i fuglestationens daglige rutiner, og særligt med henblik på dygtiggørelse af ungdomsmedlemmerne indenfor ornitologien.

Det afsatte beløb vil også skulle dække eventuel fuglestationsophold for DOF Østjyllands egne ungdomsmedlemmer, som til enhver tid har fortrinsret til tilskud.

For at opnå tilskud skal følgende retningslinjer være opfyldt:

 1. Tilskuddet søges af den lokalafdeling, der ønsker at sende et ungdomsmedlem på et fuglestationsophold, og den pågældende lokalafdeling har al kontakt til ungdomsmedlemmet og fuglestationen.
 2.  Tilskud kan kun søges til ungdomsmedlemmer i DOF.
 3. Der gives kun tilskud til ophold hvor der er ansøgt om tilskud forud for opholdet.
 4. Ansøgning skal indeholde navn, adresse og medlemsnummer på det ungdomsmedlem der ansøges om tilskud til.
 5. Ansøgningen skal indeholde et budget for ungdomsmedlemmets ophold.
 6. Ansøgningen skal vedlægges en kopi af den ansøgende lokalafdelings seneste regnskab, med angivelse af afdelingens egenkapital.
 7. Efter endt ophold skal en rapport, artikel eller lignende om projektets forløb leveres til DOF Østjylland til eventuel udgivelse på DOF Østjyllands hjemmeside. Desuden forventes en præsentation af projektet forelagt i den ansøgende lokalafdeling.
 8. Bevilget tilskud udbetales til den ansøgende lokalafdeling efter endt ophold.
 9. Der kan ydes tilskud til såvel selve opholdet på fuglestationen, som ungdomsmedlemmets transportudgifter til og fra opholdet (én rejse, tur/retur).
  Udbetaling af tilskud sker mod kopi af faktura fra fuglestationen samt opgørelse over rejseomkostninger med angivelse af hvor der er rejst fra og til. For kørsel i egne bil godtgøres efter statens lave takst mod angivelse af antal kørte kilometer.
 10. Der må for den ansøgende lokalafdeling påregnes en vis medfinansiering af opholdet. Dette fastlægges af DOF Østjylland i hvert enkelt tilfælde.
 11. DOF Østjylland tager i hvert enkelt tilfælde stilling til ansøgningen og har den endelige afgørelse om hvorvidt der gives tilskud eller ej.
 12. Tilskud ydes kun indtil det afsatte beløb er opbrugt, ligesom DOF Østjylland til enhver tid kan tilbageføre det resterende beløb til eget formål.
 13. DOF Østjylland forbeholder sig ret til at afvise alle ansøgninger.
 14. Ansøgning skal ske skriftligt og tildeling/afslag meddeles skriftligt.
 15. Ansøgning skal ske til DOF Østjyllands e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansøgninger kan indsendes løbende gennem hele regnskabsåret, og beslutning om bevilling af evt. tilskud tages af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen af ansøgningen, dog tidligst 14 dage efter modtagelsen af denne.


DOF Østjyllands bestyrelse
Januar 2024

DOF Østjylland giver, ud over tilskud til støtte for projekter, også tilskud til enkelte øvrige aktiviteter i området til gavn for fuglene.

Hvis du en god ide til en aktivitet, du gerne vil yde en indsats med, har du derfor mulighed for at få dine udgifter, eller en del deraf, dækket.

Aktiviteten skal opfylde følgende kriterier:

 1. Aktiviteten skal være i overensstemmelse med DOF Østjyllands formålsparagraf, som vedtaget i vedtægterne:

  "DOF Østjylland er oprettet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for at fremme foreningens formål lokalt. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse.

  DOF arbejder i Danmark og internationalt for:
  • formidling af fugleoplevelser i naturen
  • indsamling og udbredelse af viden om fugle
  • beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
  • medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter”
 1. Tilskud kan søges af DOF-medlemmer tilknyttet lokalafdelingen DOF Østjylland.
 2. Aktiviteten skal primært finde sted indenfor lokalafdelingens område.
 3. En rapport over aktivitetens forløb skal efterfølgende leveres til indrykning på foreningens hjemmeside, ligesom aktiviteten forventes præsenteret på et af lokalafdelingens medlemsmøder.
 4. Der gives udelukkende tilskud til aktiviteter der har interesse for lokalafdelings øvrige medlemmer, eller i forbindelse med hvervning af nye medlemmer til lokalafdelingen. Aktiviteter til personlig udvikling og af personlig interesse støttes derfor som udgangspunkt ikke.

Eksempler på projekter der kan tænkes gennemført med støtte fra denne pulje er:

 • Aktiviteter med sigte på at fremme interessen for fugle
 • Aktiviteter med henblik på at hverve nye medlemmer til DOF, hovedsageligt DOF Østjylland
 • Aktiviteter specielt rettet mod børn og unge i Østjylland for at vække deres interesse for fugle
 • Aktiviteter med henblik på at sikre levesteder for fugle
 • Aktiviteter med henblik på at sikre fuglebestanden i Østjylland

Der er sikkert mange andre muligheder, men husk at nogle muligvis kan kræve tilladelse fra kommune eller anden myndighed. Lokalbestyrelsen kan evt. være behjælpelig hermed.

Ansøgning skal ske skriftligt, og tildeling/afslag meddeles skriftligt. Ansøgning skal indeholde et simpelt budget for den aktivitet, der søges til. Udbetaling sker på baggrund af bilag for faktiske afholdte udgifter mod levering af bilag, herunder kørselsudgifter mod opgørelse over kørte kilometer og angivelse af hvorfra og hvortil der kørt.

Vi vil lægge vægt på at støtte aktiviteter, der indeholder elementer af formidling til offentligheden af fuglene og DOF. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge blandt de indsendte ansøgninger og til at afvise alle ansøgninger.

Ansøgning skal ske til DOF Østjylland pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansøgninger kan indsendes løbende gennem hele regnskabsåret, og beslutning om bevilling af evt. tilskud tages af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen af ansøgningen, dog tidligst 14 dage efter modtagelsen af denne.

Husk også at der er mulighed for at søge flere store puljer om tilskud til projekter, f.eks. 15. juni fonden, Friluftsrådet og Velux fonden.

Vil du være med ved sommertællingen?

Brug to timer i starten af august og vær med til at lave den første nationale tælling af de grågæs, der yngler i Danmark

 • Aarhus Universitet koordinerer en unik undersøgelse, der har til formål at få estimeret den danske ynglebestand af grågæs
 • Vi har brug for at så mange naturinteresserede som muligt deltager og rækker især ud til fugleinteresserede og jægere
 • Hvis du har to timer i starten af august kan du bidrage
 • Vi beder dig om at tælle gæs ved en sø eller mose nær ved din bopæl. Vi vælger lokaliteten sammen
 • Du skal bruge et par timer i felten og fem minutter til at rapportere, hvad du ser

Læs mere KLIK HER og HER

Kan du lide fugle og natur, og vil du gerne ud med andre og lære mere om fuglene? - Så er Ørneklubben lige sagen for dig!

Ørneklubben er for børn og unge mellem 6 og 12 år. 

Som nyt medlem af Ørneklubben modtager du en sej velkomstpakke, som bl.a. indeholder en kikkert og en ørneklub t-shirt, så du er bedre klædt på til at udforske naturen - enten derhjemme eller med Ørneklubben.

Ringmaerkning ved Brabrand SoeSe mere om Ørneklubben og hvordan du indmelder dig KLIK HER

Årshjul for Ørneklubben i Østjylland:

Dato Tema Sted kl.
 Januar Årshjul og film  Nat-mus   
 Uge 6 og 7 Vandstær I felten   
 25. februar Rovfugle  Fugletårn  
 27. marts Fugle ved sø  Stubbe Sø  
 5. maj Trækfugle Moesgård Strand  
 26. maj Fuglenes Dag  Egå Engsø   
 16. juni Havfugle Gallo-haven  9-12
 17.-18. august Shelter  Lisbjerg Skov   
 8. sept. Nattens fugle Væksthusene   
 29. sept. Ringmærkning Brabrand Sø  
 17.oktober? Fuglekasser Brabrand Sø   
 Nov.-dec. Skovfugle  Silkeborg   

 Turledere:
John Nielsen Schmidt: Kirkeugle1(a)gmail.com
Ole Bøgh Vinther

Gratis undervisning i fugle lokalt på skoler i Århus:  KLIK HERDOF Østjylland giver i visse år tilskud til støtte for projekter i området til gavn for fuglene.

Hvis du en god ide til et projekt, du gerne vil yde en indsats for, har du derfor mulighed for at få dine udgifter, eller en del deraf, dækket af denne pulje.

Projektet skal opfylde følgende kriterier:

 1. Projektet skal være i overensstemmelse med DOF Østjyllands formålsparagraf, som vedtaget i vedtægterne:

  "DOF Østjylland er oprettet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for at fremme foreningens formål lokalt. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse.

  DOF arbejder i Danmark og internationalt for:
  • formidling af fugleoplevelser i naturen
  • indsamling og udbredelse af viden om fugle
  • beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
  • medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter”
 1. Tilskud kan søges af DOF-medlemmer tilknyttet lokalafdelingen DOF Østjylland.
 2. Projekter skal primært finde sted indenfor lokalafdelingens område.
 3. En rapport over projektets forløb forventes leveret til indrykning på foreningens hjemmeside, alternativt forventes en præsentation af projektet på anden måde.

Eksempler på projekter der kan tænkes gennemført med støtte fra denne pulje er:

 • Udgivelse af rapport fra en udvalgt fuglelokalitet.
 • Kortlægning af ynglelokaliteter for en udvalgt art, herunder tilskud til kørsel.
 • Gennemførelse af træk- eller ynglefugletællinger på en lokalitet hvortil der kræves særlig transport (f.eks. Anholt eller Hjelm).
 • Anlæggelse eller forbedring af sti til en fuglelokalitet.
 • Opførelse af skjul
 • Opsætning af skilte eller plakater i forbindelse med en fuglelokalitet.
 • Oprensning og bortkørsel af affald fra en fuglelokalitet.
 • Beplantning eller rydning af opvækst.
 • Opsættelse af ynglekasser.

Der er sikkert mange andre muligheder, men husk at nogle muligvis kan kræve tilladelse fra kommune eller anden myndighed. Lokalbestyrelsen kan evt. være behjælpelig hermed.

Ansøgning skal ske skriftligt og tildeling/afslag meddeles skriftligt. Ansøgning skal indeholde et simpelt budget for det projekt, der søges til. Udbetaling sker på baggrund af bilag for faktiske afholdte udgifter mod levering af bilag, herunder kørselsudgifter mod opgørelse over kørte kilometer og angivelse af hvorfra og hvortil der kørt.

Vi vil lægge vægt på at støtte projekter, der indeholder elementer af formidling til offentligheden af fuglene og DOF. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge blandt de indsendte ansøgninger og til at afvise alle ansøgninger.

Ansøgning skal ske til DOF Østjylland pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansøgninger kan indsendes løbende gennem hele regnskabsåret, og beslutning om bevilling af evt. tilskud tages af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen af ansøgningen, dog tidligst 14 dage efter modtagelsen af denne.

Husk også at der er mulighed for at søge flere store puljer om tilskud til projekter, f.eks. 15. juni fonden og friluftsrådet og Velux fonden.