Fugletårnet – adgangsforhold

Tårnet kan nås ved at parkere ved Mygindvej i det sydvestlige hjørne af Mygind Skov. Der er en lille grusbelagt P-plads umiddelbart øst for broen over Skader Å. Her findes en lille informationstavle med et kort over vandreruter i området. Fra P-pladsen følger man en skovvej mod nord der går langs skovbrynet. Efter knap 400 m ser man tårnet på venstre hånd.
GPS på P-pladsen: 56.384818,10.184479

Området set fra fugletårnet

Tårnet er bygget i 2015 af Naturstyrelsen i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt i Alling Å-dal.  Projektet omfattede bl.a. genslyngning af Alling Å, Skader Å og Årslevholm Bæk, reduceret grødskæring, afbrydelse af dræn og afpropning af grøfter, samt nedlæggelse af 3 pumpestationer og udjævning af diger langs åen.

Tårnet er ikke overdækket men er handicapvenligt, med en rampe fra skovvejen, Fra tårnet har man udsigt over den del af ådalen, der ligger øst for Clausholm.

Bortset fra rovfugleobservationer (havørn, rød glente, musvåge, tårnfalk og rørhøg) er der p.t. ikke tilstrækkelige observationer i DOF-basen til at give et fuldstændigt overblik over fuglelivet i området. Især efter naturgenopretningen må det dog forventes, at moserne og engene vil tiltrække en del forskellige fuglearter, f.eks. vibe, dobbeltbekkasin, ænder, nattergal og kærsanger. Hermed altså en opfordring til at besøge det nye tårn og indtaste observationerne i DOF-basen!

Allingaa ostTårnet øst for Clausholm

Tekst og billede: Joy Klein, 2016