Fugletårnet – adgangsforhold

Tårnet står i skovbrynet i den nordligste del af Hestehave Skov. Man kan komme dertil ved at følge Molsrutestien, hvor den drejer ned mod skoven syd for amfiteatret i Rønde. Umiddelbart efter at man er kommet ind i skoven går der en sti til højre, og når man er kommet helt ned i bunden af skråningen, går en lille sti ud til skovbrynet og tårnet.

Dertil kan tilføjes at man kan parkere i Rønde by. Der er ingen decideret P-plads tættere på ovennævnte rute ned til tårnet.

Hvis man gerne vil have en dejlig gåtur kan man selvfølgelig parkere ved Slotskroen, der hvor man går ud til slotsruinen, og gå igennem Hestehaveskov. Der er også en lille P-plads med plads til 3 biler vest for Molsvej (ca. overfor vejen til Bregnet Kirke). Fra denne P-plads kan man også gå ind i skoven.

Vandretursfolderen Kalø (Naturstyrelsens folder nr. 94) har et kort over hele området.

Naturstyrelsen har også udgivet en lokalfolder om Følle Bund med oplysninger om området samt et kort.

Området set fra fugletårnet

Fra fugletårnet kan man se ud over hele Følle Bund og en del af Følle Vig. Følle Bund er blevet fuglemæssigt interessant siden Århus Amt i 2004 udførte en naturgenopretning under Vandmiljøplan II, med det formål at tilbageholde næringsstoffer og forøge naturindholdet. Højvandsdiget ud til Følle Vig blev delvis fjernet, en bæk blev genslynget på sit nederste forløb, tre små rørlagte vandløb blev genåbnet og en lavvandet sø blev etableret. Området får dermed en vandstandsdynamik og vekslende saltholdighed, som er til gavn for plante- og fuglelivet. Om sommeren bliver engene græsset af kreaturer.

Det anbefales at tage teleskop med, hvis muligt, da den lavvandede sø er temmelig langt væk fra tårnet.

Følle Bund er efter genopretningen blevet et spændende område med mange arter vandfugle og vadefugle. Krikand holder til i søen hele året og kan optræde i større tal (op til 500 de senere år). Desuden ses gravand, gråand, knarand, spidsand, skeand og pibeand. Grågæs ses tit i større flokke og om vinteren kan sangsvaner raste i området. De fleste vadefuglearter gæster området, om end i små tal. Man kan næsten altid se flere fiskehejrer der opholder sig ved søen eller på engen og store flokke måger raster tit på søen.

foellebundtaarn

Udsigt mod tårnet til venstre og Følle Bund til højre

Forfatter: Joy Klein, okt 2013