Rapporten i pdf, 374kb

Denne rapport præsenterer DOFs nuværende viden om fuglene og fuglelokaliteterne i undersøgelsesområdet for pilotprojektet Nationalpark Mols Bjerge.

Rapportens første del beskriver forekomsten af en række karakteristiske og/eller rødlistede fuglearter i undersøgelsesområdet.

Dernæst følger en lokalitetsgennemgang, der hovedsageligt bygger på informationer indsamlet under DOFs projekt Fuglenes Danmark, der fandt sted 1993-1996.

Resultaterne af lokalitetsundersøgelserne i Århus Amt er præsenteret i rapporten Fuglelokaliteterne i Århus, der blev udgivet af DOF i 1998. Da materialet der ligger til grund for områdebeskrivelserne, for de fleste områder er henved 10 år gammelt, er der for enkelte områder, tilføjet supplerende oplysninger.

Appendix 1:
Uddrag af afsnit om Ebeltoft Kommune fra: Fuglelokaliteterne i Århus, af Morten Nielsen & Peter Lange, udgivet af DOF 1998. ( pdf, 2142 kb )

Appendix 2:
Uddrag af afsnit om Rønde Kommune fra: Fuglelokaliteterne i Århus, af Morten Nielsen & Peter Lange, udgivet af DOF
1998. ( pdf, 1040 kb )

Appendix 3:
Klassifikation af fuglelokaliteter, fra; : Fuglelokaliteterne i Århus, af Morten Nielsen & Peter Lange, udgivet af DOF 1998. ( pdf, 256 kb )

Appendix 4:
Rødliste for fugle, Skov- og Naturstyrelsen 1998.( pdf, 101 kb )

Appendix 5:
Liste over danske ynglefugle på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag ( pdf, 56 kb )