Projektpuljen:

DOF Østjylland giver i visse år tilskud til støtte for projekter i området til gavn for fuglene.

Hvis du en god ide til et projekt, du gerne vil yde en indsats for, har du derfor mulighed for at få dine udgifter, eller en del deraf, dækket af denne pulje.

Projektet skal opfylde følgende kriterier:

 1. Projektet skal være i overensstemmelse med DOF Østjyllands formålsparagraf, som vedtaget i vedtægterne:

  "DOF Østjylland er oprettet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for at fremme foreningens formål lokalt. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse.

  DOF arbejder i Danmark og internationalt for:
  • formidling af fugleoplevelser i naturen
  • indsamling og udbredelse af viden om fugle
  • beskyttelse af fugle og forbedring af deres levestede
  • medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter”
 1. Tilskud kan søges af DOF-medlemmer tilknyttet lokalafdelingen DOF Østjylland.
 2. Projekter skal primært finde sted indenfor lokalafdelingens område.
 3. En rapport over projektets forløb forventes leveret til indrykning på foreningens hjemmeside, alternativt forventes en præsentation af projektet på anden måde.

Eksempler på projekter der kunne tænkes gennemført med støtte fra denne pulje kunne være:

 • Udgivelse af rapport fra en udvalgt fuglelokalitet.
 • Kortlægning af ynglelokaliteter for en udvalgt art, herunder tilskud til kørsel.
 • Gennemførelse af træk- eller ynglefugletællinger på en lokalitet hvortil der kræves særlig transport (f.eks. Anholt eller Hjelm).
 • Anlæggelse eller forbedring af sti til en fuglelokalitet.
 • Opførelse af skjul
 • Opsætning af skilte eller plakater i forbindelse med en fuglelokalitet.
 • Oprensning og bortkørsel af affald fra en fuglelokalitet.
 • Beplantning eller rydning af opvækst.
 • Opsættelse af ynglekasser.

Der er sikkert mange andre muligheder, men husk at nogle muligvis kan kræve tilladelse fra kommune eller anden myndighed. Lokalbestyrelsen kan evt. være behjælpelig hermed.

Ansøgning skal ske skriftligt og tildeling/afslag meddeles skriftligt. Ansøgning skal indeholde et simpelt budget for det projekt, der søges til. Udbetaling sker på baggrund af bilag for faktiske afholdte udgifter.

Vi vil lægge vægt på at støtte projekter, der indeholder elementer af formidling til offentligheden af fuglene og DOF. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge blandt de indsendte ansøgninger og til at afvise alle ansøgninger.

Ansøgning skal ske til DOF Østjylland, enten til formanden eller kassereren, gerne pr. e-mail. Ansøgninger kan indsendes løbende gennem hele regnskabsåret, og beslutning om bevilling af evt. tilskud tages af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelsen af ansøgningen, dog tidligst 14 dage efter modtagelsen af denne.