Generalforsamling 2021 - OPDATERET

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DOF's lokalafdeling i Østjylland lørdag 27. februar 2021 kl. 13.00 via Zoom (der vil være åbent for tilslutning til mødet for de tilmeldte fra kl. 12.30)
OBS: Tilmelding nødvendig pga. COVID-19-restriktioner.

På grund af COVID-19 afholdes generalforsamlingen virtuelt via det internet-baserede kommunikationssystem Zoom. Deltagelse kræver tilmelding.

3 vigtige punkter ifm. denne generalforsamling:

  • Tilmelding: Send en e-mail med deltagers navn og e-mail-adresse, samt enten medlems-nr. eller adresse til Ole Jensen (Klik for mail) senest fredag 26. februar kl. 12.00. (Fristen er nu overskredet). Kun DOF-medlemmer med tilknytning til DOF Østjylland kan tilmeldes.
  • Du får tilsendt en bekræftelse på tilmelding, og op til generalforsamlingen vil du få tilsendt en påmindelse sammen med et link, der skal bruges for at koble sig op på mødet. Deltagelse kræver INGEN installation på computer, men på tablet eller telefon vil det være nødvendigt at installere app'en. Det kan gøres herfra: zoom.us/download
  • Forslag: Sendes til Ole Bøgh Vinther senest 6. februar 2021. Indkomne forslag vil blive offentliggjort her på siden umiddelbart efter modtagelsen - BEMÆRK: FRISTEN ER NU OVERSKREDET.
  • Opstilling af kandidater til valgene: Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer. Forslag til kandidater sendes til Ole Bøgh Vinther (Klik for mail). Forslag til kandidater kan eventuelt sendes til bestyrelsen via Ole Bøgh Vinther, hvorefter bestyrelsen så kan beslutte at indstille vedkommende til valg. Forslag til kandidater sendes senest fredag d. 26. februar kl. 12.00 (Fristen er nu overskredet)

 Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Henning Ettrup som dirigent og Peter Lange som referent.
  2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh Vinther
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen (PDF-fil)
  4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen (PDF-fil)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    1. Bestyrelsesmedlemmer.
      Vælges for en to-årig periode.
      På valg - alle genopstiller:
      • Ole Bøgh Vinther
      • Peter Lange
      • Lotte Skjærbæk
      • Simon Iversen
      • Flemming Nielsen
    2. Suppleanter.
      Der vælges 2-5 suppleanter.
      På valg:
      • Inger Jensen
      • Lærke Haffgaard
      • Henning Ettrup (genopstiller ikke)
      • Arne Højgaard
      • Steen Gert Larsen
      • Mette Møller Christensen (ny)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
    På valg - alle genopstiller
    • Peter Thomsen (revisor)
    • Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant).
  7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab.
    1. Repræsentanter
      På valg er:
      • Ole Bøgh Vinther (genopstiller)
      • Ole Jensen (genopstiller)
      • Georg Guldvang (genopstiller ikke)
      • Steven Kadin (genopstiller ikke)
      • Bent Kristensen (ny)
      • Simon Iversen (ny)
    2. Suppleanter
      På valg er:
      • Bent Kristensen (frafalder hvis vælges som repræsentant)
      • Bjarne Golles
      • Jens Bonde Poulsen
      • Peter Lange
      • Henning Ettrup (ny)
      • Inger Jensen (ny)
  8. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag.
  9. Eventuelt.

Beretning og regnskab for 2020, samt budget for 2021 vil blive offentliggjort på DOF Østjyllands hjemmeside (KLIK HER) inden generalforsamlingen.

DOF Østjyllands vedtægter kan ligeledes findes på hjemmesiden her: KLIK

FØLG MED HER PÅ SIDEN FOR OPLYSNINGER OM EVENTUELLE YDERLIGERE INFORMATIONER.

Mvh.
Bestyrelsen