Fugle

De nyeste iagttagelser fra fugleværnsområdet og Stubbe Sø kan ses på DOF-basen. Linket viser observationer fra området de seneste 30 dage.

På reservatet yngler mange småfugle, der nyder godt af de mange fuglekasser, der er sat op her. Kasserne bruges af musvit, blåmejse, sortmejse og broget fluesnapper (som har en tæt bestand her med op til 12 par). Andre ynglefugle i skoven er bl.a. rødstjert, topmejse, spætmejse, løvsanger. Hedelærken og skovpiber yngler ved overdrevet, og på engen ses rødrygget tornskade. Stær yngler i kasserne i det vestlige skel. I rørskoven høres rørsanger og rørspurv.

Søen tiltrækker mange vandfugle, der raster eller fouragerer her. Især troldænder, taffelænder, gråænder og grågæs kan ses i store flokke. Toppet lappedykker, skarv, fiskehejre, krikand, hvinand og blishøne er også almindelige. Om sommeren er der en chance for at se rørhøg. Af småfugle kan nævnes skægmejse, rørsanger og rørspurv. Havørn yngler i nærheden og fouragerer regelmæssigt ved søen. Om foråret eller efteråret ses fiskeørn en gang imellem. Der er flere musvågepar der yngler i området og ses hele året rundt.

Pattedyr

Følgende arter er registreret: hare, ræv (nogle år er der beboede grave i området), rådyr (m. lam), flagermus (mindst 2 arter), egern, spidsmus (hørt), dværgmus. Der er en odderbestand ved Stubbe Sø og med held kan man se en odder svømme i søen.

Krybdyr og padder

Følgende arter er registreret: snog, hugorm, markfirben, skovfirben, spidssnudet frø, skrubtudse.

Insekter mm.

På de tørre, sandede lysåbne arealer findes en meget rig insektfauna, som besøgende i området opfordres til at hjælpe med at få kortlagt.

Planter

I overgangsrigkæret på engen findes bl.a. majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt, samt hjertegræs.

Stubbe Sø

I den østlige ende af Stubbe Sø findes et fugletårn ejet af Naturstyrelsen. Det kan nås fra Bogpeters Hytte ved at gå sydpå på naturstien øst for Stubbe Sø.

20231205 stubbe eng

20231205 goegeurt